Latvijas Farmācijas arodbiedrības privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Latvijas Farmācijas arodbiedrība (turpmāk – arodbiedrība), Reģistrācijas Nr.40008046004  , Kr. Valdemāra iela 14, Rīga, LV- 1010, tālrunis: 26424583, e-pasts: lfa@fa-arodbiedriba.lv.

Arodbiedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos privacy@fa-arodbiedriba.lv vai lfa@fa-arodbiedriba.lv.

Vispārīgie noteikumi

1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā arodbiedrība veic personas datu apstrādi un aizsardzību. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos un arodbiedrības tīmekļa vietnes sadaļā "Fizisko personu datu aizsardzība". 
2. Arodbiedrība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
3. Arodbiedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos arodbiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar arodbiedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

4. “Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.”

5. Arodbiedrības sīkdatņu politika ir pieejama arodbiedrības tīmekļa vietnes sadaļā "Sīkdatņu politika". 

Personas datu kategorijas

5.    Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no arodbiedrības rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras arodbiedrība lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

5.1.    identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
5.2.    kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
5.3.    profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
5.4.    īpašās kategorijas personas dati;
5.5.    dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos un statūtos paredzētus pienākumus;
5.6.    dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība;
5.7.    videoierakstu veikšanas rezultātā iegūtie dati.

Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats

6. Arodbiedrība veic personas datu apstrādi:

6.1. lai veiktu maksājuma pieprasījuma pārbaudi;

6.2. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
6.3. lai nodrošinātu dokumentu apriti arodbiedrībā;
6.4. lai apzinātu arodbiedrības biedrus, semināru dalībniekus un jomā strādājošos, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;
6.5. sabiedrības informēšanas nolūkos;
6.6. Arodbiedrības tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
6.7. Arodbiedrības klientu un/vai arodbiedrības interešu aizsardzība. 

7. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

7.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
7.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu arodbiedrībai saistošos normatīvajos aktos un statūtos noteiktu pienākumu ;
7.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
7.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no arodbiedrības un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas arodbiedrības leģitīmās intereses.

8. Arodbiedrības leģitīmās intereses ir:

8.1. pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai pieteikšanās arodbiedrības rīkotajiem tālākizglītības semināriem;
8.2. nodrošināt līguma un semināru saistību izpildi;
8.3. saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, zvanot un tīmekļa vietnē;
8.4. veikt klientu aptauju par arodbiedrības darbību;
8.5. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
8.6. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai.

Personas datu aizsardzība

9. Arodbiedrība aizsargā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un arodbiedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā veicot šādus drošības pasākumus un izmantojot šādus drošības risinājumus:

9.1. datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
9.2. ugunsmūris;
9.3. ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
9.4. citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēji

10.    Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:

10.1.tiesībsargājošajām iestādēm;
10.2. revidentam, juriskonsultiem vai citiem arodbiedrības personas datu apstrādātājiem.

Personas datu apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

11. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

12. Personas dati tiek apstrādāti Kr. Valdemāra ielā 14, Rīgā, LV-1010

Glabāšanas periods

13. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods ir pamatots ar klienta dalību arodbiedrības tālākizglītības rīkotajos semināros arodbiedrības biedra statusā, arodbiedrības leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā arodbiedrības klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.

14. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Datu subjekta tiesības

15. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi arodbiedrībā.

16. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt arodbiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko arodbiedrība veic, pamatojoties uz arodbiedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.

17. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Arodbiedrība ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju arodbiedrības tīmekļa vietnes sadaļā "Privātuma politika".