Pakalpojuma piegādes nosacījumi


Pasūtīšanas, Pirkšanas un atgriešanas noteikumi

1. Lietotie termini
1. Pārdevējs/pakalpojuma sniedzējs – Latvijas Farmācijas arodbiedrība
2. Pircējs – pilngadīga persona, farmācijas jomas profesionālis (farmaceits vai farmaceita asistents), kas iegādājas pakalpojumu no pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja; juridiska persona vai personas pilnvarotais pārstāvis;
3. Lietošanas noteikumi – līgumi un noteikumi, kas nosaka pircēja un pārdevēja attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību;
4. E-katalogs – pārdevēja/pakalpojuma sniedzēja mājaslapa/veikals (www.fa-arodbiedriba.lv) kas ļauj identificēt pircēju, viņa veiktās lekciju/semināru/kursu rezervācijas, kontaktinformāciju, norēķinu un saņemto pakalpojumu informāciju;
6. Pakalpojums – pakalpojuma sniedzēja/ pārdevēja piedāvātās lekcijas/kursi/semināri, kas tiek piedāvāti profesionālās tālākizglītības procesa ietvaros.
7. Pasūtījums– pircēja nopirkto pakalpojumu (lekciju/semināru/kursu) saraksts.

2. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi ir juridisks dokuments, kas ir saistošs abām pusēm un kurā ir izklāstītas pircēja un pārdevēja tiesības, pienākumi, pakalpojuma pirkšanas un apmaksas nosacījumi, pakalpojumu piegādes un atgriešanas procedūra, pušu pienākumi un citi pārdošanas un pirkšanas noteikumi, kas saistīti ar Pārdevēja pakalpojumu sniegšanu.
2. Pirms pasūtījuma veikšanas pircējam ir jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapstiprina, ka viņš to ir izdarījis, iesniedzot vajadzīgo informāciju. Iepazīšanās ar šiem noteikumiem ir iespējama un nepieciešama arī izveidojot lietotāja profilu mājaslapā, lai varētu piekļūt mājaslapas slēgtajai sadaļai.
3. Pārdevējam/pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā izmainīt noteikumus atbilstoši likuma prasībām. Pircējs tiks informēts par noteikumu izmaiņām www.fa-arodbiedriba.lv mājaslapā.

3. Līguma noslēgšanas brīdis
Līgums starp pircēju un pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad:
1. Pircējs iepazīstas ar piedāvājumu un izveido pasūtījumu mājaslapas Semināru un kursu sadaļā, nospiežot pogu “Pirkt”, iesniedz (vai jau ir iesniedzis, izveidojot lietotāja profilu) visu nepieciešamo informāciju, lai būtu iespējams piegādāt pakalpojumu un apmaksā konkrēto izvēlēto lekciju/kursu.

4. Pircēja tiesības
1. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkuma-pārdošanas līguma un saņemt samaksāto naudu, tikai gadījumā, ja lekcijas/semināru/kursu apraksts neatbilst lekcijas/semināru/kursu saturam.
2. Gadījumā, ja pircējs ir veicis maksājumu par Pārdevēja pakalpojumu un saskaņā ar 4.1. panta noteikumiem vēlas atsaukt konkrēta pakalpojuma pirkšanas un pārdošanas līgumu, viņam ir jāsniedz pamatota argumentācija rakstveidā, kas adresēta Latvijas Farmācijas arodbiedrības valdei, izskatīšanai valdes sēdē. Gadījumā, ja argumetācija nav pamatota un ir balstīta uz subjektīviem pieņēmumiem, Pārdevējam ir tiesības atteikties no naudas atgriešanas saņēmējam.
3. Naudas summa par neatbilstošu pakalpojumu vienmēr tiek pārskaitīta ar pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

5. Pircēja pienākumi
1. Pircējam ir jāsamaksā par pakalpojumu-lekcijām, kursiem un/ vai semināriem- un tās jānoklausās un jāaizpilda pakalpojuma sniedzēja dotais pārbaudes darbs saskaņā ar kārtību, kādu nosaka šie noteikumi. Klausīšanās un pārbaudes darba izpildes laika limits katrai lekcijai, semināram vai kursiem tiek noteikts latram individuāli. Tāpat arī pieeja konkrētam kursam pēc apmaksas veikšanas – pie katra pasākuma- individuāli.
2. Veicot pasūtījumu mājaslapas Kursu un semināru sadaļā (tālākizglītības pasākumu e-katalogā), pircējs/pakalpojuma saņēmējs apņemas ievērot šos noteikumus, e-katalogā minētos nosacījumus un Latvijas tiesību aktus.

6. Pārdevēja pienākumi
1. Pārdevējs piekrīt ļaut pircējam izmantot e-kataloga pakalpojumus, pamatojoties uz šiem noteikumiem un e-katalogā izklāstītajiem nosacījumiem.
2. Pārdevējs apņemas ievērot pircēja privātumu un tiesības uz viņa/viņas personīgo informāciju un apstrādāt pircēja personas datus tikai saskaņā ar noteikumiem un kārtību, kas noteikta Latvijas likumdošanā.
4. Ja pircējs izmanto šo noteikumu 4.1. un 4.2. pantā minētās tiesības, pārdevējs piekrīt atdot pircēja samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no pircējam labvēlīga valdes sēdes lēmuma iznākuma pēc pretenziju izskatīšanas dienas.

7. Pakalpojuma apmaksas kārtība un termiņi
1. Pircējs var norēķināties par precēm šādos veidos:
1. Izmantojot bankas pārskaitījumu – tā ir priekšapmaksa, kad pircējs pārskaita naudu no sava konta uz pārdevēja kontu, kas norādīts pasūtījumā.
2. Pārskaitījums ar norēķinu karti tiešsaistē.
2. Preču piegāde:
1. Pircējs izvēlas pasūtījuma izmantošanas (lekcijas noskatīšanās un pārbaudes darba izpilde) laiku un apņemas norādīt precīzus datus.
2. Pircējs apņemas pakalpojumu izmantot personīgi, tikai savās interesēs, nenododot šo semināru/lekciju/kursu informāciju un prasību izpildi trešajām personām, tādējādi izmantojot savas tiesības uz profesionālo tālākizglītību, tikt pie tālākizglītības punktiem. Ja klients nodod informāciju un iesaista trešās personas kursu apguvē un kontroles uzdevumu izpildē, par pasākumu iegūtie TI punkti var netikt piešķirti vai tikt anulēti.
3. Pārdevējs nekad nav atbildīgs par pakalpojumu piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja pakalpojums nav piegādāts pircējam pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, ko izraisījis pircējs. Šis punkts attiecas arī uz laika limita neievērošanu attiecībā pret kursu/lekciju/semināru pieeju pēc apmaksas veikšanas- ja netiek izmantots pakalpojums tam paredzētajā limitētajā laikā, tā ir pircēja vaina un atbildība.

10. Personīgā informācija
1. Veicot pasūtījumu, pircējam ir jāsniedz korekta personīgā informācija, kas ļauj pārdevējam identificēt pircēju, lai piegādātu pasūtījumu un lai vajadzības gadījumā būtu iespējams sazināties ar pircēju par nepieciešamo papildu informāciju.
2. Veicot pasūtījumu, pircējs piekrīt, ka saziņa, kas nepieciešama pakalpojuma piegādei, noritēs, izmantojot pircēja norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru.
3. Ja klients/ pircējs vēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs vairs netiktu izmantots tiešā mārketinga nolūkiem, par to ir jāinformē pārdevējs.
4. Pārdevējs apliecina, ka pircēja personas dati tiks apstrādāti tikai pakalpojuma pirkšanas/saņemšanas nolūkos, kā arī tiks izmantoti tiešā mārketinga mērķiem (ja vien pircējs nepaziņo, ka viņš nevēlas, lai viņa personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga nolūkiem). Pārdevējs piekrīt neizpaust pircēja personas datus trešajām pusēm, izņemot pārdevēja partnerus, kas nodrošina sadarbības pakalpojumus saistībā ar pircēja pasūtījumu. Visos citos gadījumos pircēja personas datus trešajām personām pārdevējs drīkst atklāt tikai saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteikto.
5. Personas dati, kurus pircējs nosūta pārdevējam no savas kredītkartes vai debetkartes konta banku sistēmās, tiek droši apstrādāti, izmantojot drošas datu pārraides SSL (Secure Socket Layer) sertifikātus. Pircēja izmantotās bankas uzņemas pilnu atbildību par šiem personas datiem.
6. Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā viņa personas dati tiek apstrādāti, lai varētu regulēt, atcelt vai nepiekrist savu datu apstrādei.
7. Lai nodrošinātu pircējam pilnvērtīgu e-kataloga funkcionalitāti, pārdevējs saglabā noteiktu informāciju pircēja datorā (ierīcē), ko sauc par sīkfailiem. Pārdevējs izmanto saglabāto informāciju, lai identificētu pircēju kā iepriekšējo e-veikala apmeklētāju, viņam ir pieejama informāciju par izdarītajiem pirkumiem, kā arī šī informācija nodrošina mājaslapas apmeklējumu statistikas saglabāšanu. Pircējam ir iespēja pārskatīt informāciju (sīkfailus), ko pārdevējs saglabā, un pircējs var izdzēst daļu vai visus saglabātos sīkfailus. Tāpat arī pircējam ir tiesības iebilst pret informācijas (sīkfailu) ierakstīšanu un izmantošanu savā datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā dažas e-kataloga funkcijas pircējam var nebūt pieejamas. Pircējs, piekrītot sīkfailu lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka informācija tiek saglabāta viņa datorā (ierīcē). Pircējs jebkurā brīdī var atcelt savu piekrišanu, izmainot savas pārlūkprogrammas iestatījumus vai nosūtot pieprasījumu pārdevējam.
8. Jebkurš pieprasījums vai rīkojums, kas saistīts ar personas datu apstrādi, pircējam ir jāiesniedz pārdevējam rakstiski. Pārdevējam, saņemot šādu pieprasījumu vai rīkojumu, rakstiski jāatbild pircējam ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā. 9. Pircējs nedrīkst izmantot e-kataloga un mājaslapas slēgtās sadaļas pakalpojumus, ja viņš nepiekrīt šajā sadaļā minētajiem noteikumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību.

11. Atbildība
1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par sniegto personas datu pareizību. Ja pircējs nenorāda noteiktus personas datus, pārdevējs nav atbildīgs par izrietošajām sekām un ir tiesīgs prasīt no pircēja tiešo zaudējumu atlīdzību.
2. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas e-veikala lietošanas laikā.
3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumā, ja pircējs, neraugoties uz pārdevēja ieteikumiem, nav iepazinies ar šiem noteikumiem, lai gan pircējam tika nodrošināta tāda iespēja.
4. Ja pārdevēja e-katalogā ir saites uz citiem uzņēmumiem, organizācijām vai privātpersonu tīmekļa vietnēm, pārdevējs nav atbildīgs par tur izvietoto informāciju vai darbībām; pārdevējs neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šos uzņēmumus un privātpersonas.
5. Pārdevējs nav atbildīgs par pircēja un pārdevēja partneru savstarpējām saistībām, kuru pakalpojumus izmanto pircējs.
6. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei par tiešiem zaudējumiem.

12. Nobeiguma noteikumi
1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.
2. Latvijas tiesību akti attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām, kas izriet no šajā dokumentā minētajiem noteikumiem.
3. Visas domstarpības, kas izriet no šo noteikumu izpildes, ir jārisina sarunu ceļā. Ja vienošanos sarunu ceļā nav iespējams panākt, strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem.


Sūdzības par pakalpojumu pieejamību lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi www.farmacijasarodbiedriba@gmail.com vai rakstveidā, nosūtot uz adresi: Latvijas Farmācijas arodbiedrība, Kr.Valdemāra iela 14, LV-1010. Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.