LATVIJAS FARMĀCIJAS ARODBIEDRĪBAS

 STATŪTI

 

Apstiprināti 2023.gada 4.marta LFA Konferencē

 

1.      Vispārīgie noteikumi

 

1.1.           Latvijas Farmācijas arodbiedrība (turpmāk tekstā Arodbiedrība) ir patstāvīga un neatkarīga sabiedriska organizācija, kura uz brīvprātības principiem apvieno Latvijas pilsētu un lauku rajonu farmaceitiskās darbības uzņēmumos strādājošus darbiniekus, farmācijas studentus un nestrādājošus pensionārus, kuri agrāk strādājuši farmaceitiskās darbības uzņēmumos.

1.2.          Arodbiedrība pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās un ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Arodbiedrību likums”, citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem, normatīvajiem dokumentiem, ratificētiem starptautiskiem tiesību aktiem un Arodbiedrības statūtiem, ievērojot principus un normas, kas noteiktas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un citos starptautiskajos paktos un konvencijās, kā arī piedalīties trīspusējās darba devēju, valsts un arodbiedrību nacionālā līmeņa sadarbības padomēs, to apakšpadomēs u.c. padomēs, starptautiskajās arodbiedrībās un institūcijās.

1.3.          Arodbiedrība darbojas uz pašpārvaldes, demokrātijas un atklātuma principiem.

1.4.           Arodbiedrība ir juridiska persona ar zīmogu, simboliku, savu bilanci un norēķinu kontu bankā. Attiecības ar pašpārvaldes institūcijām, citām arodbiedrībām un sabiedriskajām organizācijām, arī ar ārzemju arodbiedrībām un profesionālām savienībām tiek veidotas uz līguma pamata.

1.5.         Arodbiedrībai ir tiesības likumdošanā noteiktā kārtībā dibināt bezpeļņas organizācijas – fondus, mācību centrus, kas tiek izmantoti Arodbiedrības mērķiem un uzdevumiem, kā arī farmaceitu un farmaceitu asistentu profesionālajai tālākizglītībai.

1.6.          Arodbiedrībai ,atbilstoši tās mērķiem un uzdevumiem, ir tiesības likumdošanā noteiktā kārtībā nodarboties ar uzņēmējdarbību.

 

 

2.      Arodbiedrības darbības mērķis, uzdevumi un metodes

 

2.1.           Arodbiedrības darbības mērķis ir apvienot spēkus, lai aizstāvētu savu biedru ekonomiskās, profesionālās un sociālās tiesības un intereses kā arī iesaistīt arodbiedrībā jaunus biedrus un nodrošināt paaudžu maiņu.

 

2.2.           Arodbiedrības uzdevumi ir:

2.2.1.     pārstāvēt savus biedrus attiecībās starp darba devējiem un darba ņēmējiem;

2.2.2.     nodrošināt bezmaksas juridisko konsultāciju sniegšanu Arodbiedrības biedriem;

2.2.3.  izglītot savus biedrus un ikvienu farmācijas jomas profesionāli profesionālās kvalifikācijas, nozares likumdošanas un darba likumdošanas   jautājumos; 

2.2.4.     sniegt saviem biedriem materiālo un morālo palīdzību;

2.2.5.     realizēt likumdošanas iniciatīvu jautājumos, kas skar Arodbiedrības biedru intereses.

 

2.3.           Arodbiedrība darbības mērķa un uzdevumu izpildei lieto šādas metodes:

2.3.1.     sadarbību ar citām arodbiedrībām, valsts un sabiedriskām organizācijām;

2.3.2.     sadarbību ar arodbiedrībām un citām organizācijām ārvalstīs;

2.3.3.     rīko izglītojošus un informatīvus seminārus, konferences, kursus (tai skaitā tālākizglītības ietvaros) un pieredzes apmaiņas   pasākumus farmācijas jomā strādājošiem darbiniekiem; 

2.3.4. Izplata informāciju par Arodbiedrības darbību, ieguldījumu nozares attīstībā, biedru aizstāvībā ar mērķi popularizēt Arodbiedrības lomu un piesaistīt jaunus biedrus.

2.3.5. organizē labdarības pasākumus; 

     2.3.6.     veic saimniecisko darbību.

 

 

3.      Organizatoriskā uzbūve

 

3.1.        Arodbiedrības konference:

3.1.1.     Konference ir Arodbiedrības augstākā lēmējinstitūcija.

3.1.2.     Kārtējās konferences sasauc Arodbiedrības valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi piecos gados.

3.1.3.    Ārkārtas konferenci Arodbiedrības valde sasauc pēc ne mazāk kā vienas  desmitdaļas Arodbiedrības biedru rakstiska pieprasījuma, norādot sasaukšanas iemeslu.

3.1.4.    Konference ir pilntiesīga pieņemt lēmumus, ja lēmumu pieņemšanas brīdī tajā piedalās vairāk par pusi balsstiesīgu delegātu.

3.1.5.    Konferences lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no balsstiesīgajiem delegātiem.

3.1.6. Konferences dalībniekam (LFA biedram) ir tiesības piedalīties un balsot biedru sapulcē (konferencē), ne tikai klātienē (personīgi), bet izmantojot arī elektroniskās saziņas līdzekļus (pirms konferences) vai elektroniski konferences dienā (attālināti klātienē). Valde vai 10% biedru pieņem lēmumu par konferences rīkošanas formu: klātienē, daļēji attālināti (klātienē un tiešsaistē) vai pilnībā attālināti (tiešsaistē).

3.1.7.     Konferencei ir tiesības:

3.1.7.1.     apstiprināt Arodbiedrības statūtus un statūtu grozījumus;

3.1.7.2.     ievēlēt Arodbiedrības valdi 5 locekļu sastāvā un 2 valdes locekļu kandidātus. Ja kāds valdes loceklis priekšlaicīgi atstāj amatu, viņa vietā stājas valdes locekļa kandidāts;

3.1.7.3.      ievēlēt Arodbiedrības revidentu;

3.1.7.4.      izlemt citus jautājumus.

 

3.2.           Arodbiedrības valde:

3.2.1.    Arodbiedrības valde ir izpildinstitūcija, kas sastāv no 5 valdes locekļiem;

3.2.2.    Arodbiedrības valdi ievēl konference uz pieciem gadiem.

3.2.3.    Valdes sēdes sasauc Arodbiedrības priekšsēdētājs ne retāk kā reizi ceturksnī. Arodbiedrības valdes lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojuši vairāk kā puse valdes locekļu.

 

3.2.4.     Valdes kompetence:

3.2.4.1.      nodrošina konferences lēmumu izpildi;

3.2.4.2.      ievēl Arodbiedrības priekšsēdētāju, kurš ir arī Arodbiedrības valdes priekšsēdētājs, un Arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieku, kurš ir arī Arodbiedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks, bet, ja valde nevar vienoties par to, kurš ieņems arodbiedrības priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka amatu, tad tiek ņemti vērā konferences delegātu vēlēšanu balsojuma rezultāti;

3.2.4.2.1.    Arodbiedrības priekšsēdētājs veic operatīvo Arodbiedrības darbības vadīšanu, pildot konferences un valdes lēmumus;

3.2.4.2.2.   Arodbiedrības priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt arodbiedrību atsevišķi, bet katrs valdes loceklis kopā ar vēl diviem valdes locekļiem;

3.2.4.2.3.    Arodbiedrības priekšsēdētājs bez īpaša valdes pilnvarojuma ir tiesīgs parakstīt līgumus un slēgt darījumus par summu, kas nepārsniedz 1500.- EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) vai ekvivalentu summu citā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

 

3.2.4.3.          vada un pārzina Arodbiedrības lietas;

3.2.4.4.          pārvalda Arodbiedrības mantu un finansiālos līdzekļus;

3.2.4.5.          valde nosaka Arodbiedrības priekšsēdētāja, Arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieka un revidenta atalgojumu;

3.2.4.6.          ņemot vērā veicamo darbu apjomu, nosaka darbinieku personālo sastāvu, arī darba samaksas apmēru;

3.2.4.7.          pilnvaro Arodbiedrības priekšsēdētāju slēgt darba līgumus ar darbiniekiem Arodbiedrībai nepieciešamo darbu veikšanai;

3.2.4.8.          nosaka Arodbiedrības biedru naudas maksāšanas kārtību un apmērus;

3.2.4.9.          izveido darba grupas;

3.2.4.10.      veic citus Arodbiedrības darbības mērķiem un uzdevumiem nepieciešamos pasākumus. 

 

3.3.           Arodbiedrības revidents:

3.3.1.     ievēl konference uz pieciem gadiem Arodbiedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontrolēšanai;

3.3.2.     Arodbiedrības revidents nevar būt Arodbiedrības valdes loceklis un Arodbiedrības darbinieks.

3.3.3.     Revidenta kompetence:

3.3.4.     veic Arodbiedrības dokumentācijas, mantas un finansu līdzekļu revīziju;

3.3.5.     veic citus konferences uzticētos uzdevumus.

 

3.4.           Arodbiedrības pirmorganizācija:

3.4.1.     Arodbiedrības pirmorganizācija ir Arodbiedrības struktūrvienība, kuru veido 5 un vairāk Arodbiedrības biedri. To reģistrē un izsniedz apliecību Arodbiedrības valde. Arodbiedrības biedri, kuri skaitliskā mazākuma dēļ neveido pirmorganizāciju, tiek reģistrēti Arodbiedrības valdē un uz viņiem attiecas tie paši noteikumi, kas uz Arodbiedrības biedriem pirmorganizācijā;

3.4.2.     Arodbiedrības pirmorganizācijā ievēl pirmorganizācijas priekšsēdētāju.

3.4.3.     Priekšsēdētājs vai tā pilnvarots pārstāvis tiek deleģēts uz konferenci, pārstāvēt savas pirmorganizācijas visu biedru intereses balsošanā.

 

 

4.      Arodbiedrības biedri, to uzņemšanas un izslēgšanas kārtība, biedru tiesības un pienākumi

 

4.1. Par Arodbiedrības biedru var kļūt jebkurš farmaceitiskās darbības uzņēmumā strādājošais, farmācijas students vai no darba farmācijas jomā pensionējies pensionārs - ikviens no minētiem, kurš ieinteresēts Arodbiedrības sekmīgā darbībā un atzīst Arodbiedrības statūtus.

4.2.      Lai kļūtu par Arodbiedrības biedru, pretendentam jāiesniedz noteiktas formas iesniegums. Valde pieņem lēmumu par jaunu biedru uzņemšanu.

4.3.        Arodbiedrības biedriem ir tiesības:

4.3.1.     saņemt arodbiedrības aizstāvību un atbalstu;

4.3.2.     saņemt bezmaksas juridisko konsultāciju;

4.3.3.     saņemt materiālo un morālo palīdzību;

4.3.4.     saņemt informāciju par Arodbiedrības darbību;

4.3.5.    piedalīties Arodbiedrības organizētajos pasākumos ar atvieglotiem nosacījumiem;

4.3.6.    brīvi izstāties no Arodbiedrības, iesniedzot rakstisku iesniegumu;

4.3.7.    vēlēt Arodbiedrības valdes locekļus un revidentu un tikt ievēlētiem šajos amatos;

4.3.8.     izlemt jautājumus par izmaiņām statūtos un Arodbiedrības darbības

          izbeigšanu.

 

4.4.           Arodbiedrības biedru pienākumi ir:

4.4.1.     pildīt Arodbiedrības statūtus;

4.4.2.    ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Arodbiedrības mērķa un uzdevumu īstenošanu;

4.4.3.     regulāri maksāt biedru naudu;

4.4.4.    godā turēt Arodbiedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Arodbiedrības reputāciju sabiedrībā.

 

4.5.           Arodbiedrības biedru var izslēgt Arodbiedrības valde:

4.5.1.     ja netiek ievēroti statūti;

4.5.2.    bez attaisnojoša iemesla nav nomaksāta biedra nauda ilgāk kā sešus mēnešus;

4.5.3.     netiek pildīti pienākumi un saistības;

4.5.4.    ja ar savu uzvedību grauj arodbiedrības prestižu un autoritāti;

4.5.5.     pēc paša vēlēšanās.

 

5.      Citi noteikumi

 

5.1.           Arodbiedrības finansu līdzekļus un mantu veido:

5.1.1.     Arodbiedrības biedru naudas iemaksas;

5.1.2.     fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

5.1.3.     ienākumi no uzņēmējdarbības;

5.1.4.     citi atļauti ienākumi.

 

5.2.           Arodbiedrības līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar Arodbiedrības valdes lēmumiem:

5.2.1.     mērķa lietošanai un uzdevumu izpildei;

5.2.2.     Arodbiedrības darbinieku un valdes algošanai;

5.2.3.    citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Arodbiedrības darbības nodrošināšanu.

5.3.          Pilnvaras, līgumus un citus dokumentus paraksta Arodbiedrības priekšsēdētājs vai Arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks, vai persona, kas viņus aizvieto.

Bankas dokumentus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu paraksta Arodbiedrības priekšsēdētājs vai Arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks, vai cita valdes pilnvarota persona un Arodbiedrības grāmatvedis vai cita valdes pilnvarota persona, kura viņu aizvieto.

5.4.           Iegūt vai atsavināt īpašumu ir tiesīga Arodbiedrības valde.

 

 

6.      Pašlikvidācijas kārtība

 

6.1.           Arodbiedrība izbeidz savu darbību, ja tā konferencē nolemj trīs ceturtdaļas no delegātiem, kuriem ir balsstiesības.

6.2.          Arodbiedrības likvidācijas gadījumā konference izveido likvidācijas komisiju 3 cilvēku sastāvā.

6.3.          Arodbiedrības likvidācijas komisija pabeidz iesāktos projektus un darījumus, pārdod arodbiedrības mantu, iekasē no debitoriem Arodbiedrībai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas, nodod Arodbiedrības dokumentus valsts arhīvā glabāšanai.

6.4.           Likvidācijas komisija par Arodbiedrības likvidāciju likumos noteiktajos termiņos paziņo attiecīgajām valsts reģistra iestādēm.

6.5.          Atlikušo naudu un mantas likvidācijas komisija nodod institūcijai, kuru norādījusi Arodbiedrības pēdējā konference. Atlikušo naudu un mantas nevar sadalīt Arodbiedrības biedriem.

 

 

Šie statūti stājas spēkā pēc to pieņemšanas Arodbiedrības konferencē un tiek reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

 

 

Latvijas Farmācijas arodbiedrības priekšsēdētāja                                         .....................

                                                                                                                     Jana Namniece

 

 

 

Rīgā, 2023.gada 04.martā.